ArgoERP มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 16 (เรื่อง สัญญาเช่า)

มาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS16 เริ่มใช้เมื่อปี 2019 พร้อมกันทั่วโลก คือ การเปลี่ยนสัญญาเช่าเป็น Finance Lease Liability และสิ่งที่แตกต่างจาก TAS17 คือ การกำหนดหลักการใหม่สำหรับการบัญชีของ ”ผู้เช่า” โดยผู้เช่าไม่ต้องทำการจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น “สัญญาเช่าการเงิน” หรือ “สัญญาเช่าดำเนินงาน” แต่ผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าทุกฉบับ (เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวจะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 เดือนหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำกว่า 5000 USD) เมื่อต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า จึงต้องรับรู้ "ค่าเสื่อมราคา" และ "ดอกเบี้ย" ด้วย จากที่เดิมทีผู้เช่าจะรายงานเฉพาะค่าเช่าในงบการเงิน

วิธีลงบัญชีค่าเช่าให้โปร่งใสมากขึ้น

วิธีการทำบัญชีค่าเช่าให้โปร่งใสมากขึ้น.pngขั้นตอนการคำนวณ IFRS16 ของระบบ ArgoERP

ARES_ขั้นตอนการคำนวณ IFRS16.pngหลักจากที่ IFRS16 เริ่มบังคับใช้ทั่วโลก สิ่งที่บริษัทได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ “ต้องรับรู้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์” และ “รับรู้หนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดจากค่าเช่าในอนาคต” เข้ามาในงบการเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท นอกจากจะกระทบถึงข้อมูลตัวเลขในงบการเงินแล้ว การบริหารจัดการของบริษัทก็จะโดนผลกระทบจากมาตรฐานใหม่นี้ด้วย ระบบ ArgoERP ซึ่งมีมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 ซึ่งเป็นมาตรฐานรายงานการเงิน เรื่องสัญญาเช่า ของประเทศไทย จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำรายงานการเงินได้อย่างราบรื่นและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว