ระบบการจัดการ Supply Chain บน cloud ERP

      ArgoSCM เป็นระบบที่รวมโมดูล ฝ่ายผลิต คลังสินค้า จัดซื้อ และ จัดการขาย เข้าด้วยกันของระบบ ArgoERP ซึ่งใช้คู่กับฟังก์ชั่น การรับส่งข้อมูลออนไลน์ และ การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ทำให้สามารถรับส่งอีเมลล์ได้ทันทีเพื่อไม่ให้ผู้ขายพลาดทุกคำสั่งซื้อ ขณะเดียวกันยังสามารถซื้อระบบ ArgoPortal เพิ่มทำให้ผู้ขายสามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบ ArgoPortal ผ่านเว็บไซด์และเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและการส่งมอบได้

ArgoSCM : ระบบการจัดการ Supply Chain ​​​​​รวบรวมปัจจัยที่มีผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ

ติดตามการคาดการณ์ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ และ ข้อมูลคลังสินค้า ได้แบบ Realtime จาก ArgoERP สามารถคำนวณข้อมูลความต้องการของวัสดุ (MRP) ได้  ฝ่ายจัดซื้อวางแผนและจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆตามแนวทางการแนะนำของระบบ​​​​​​​

ArgoSCM การจัดการ Supply Chain.png

การลดกระบวนการทางซัพพลายเชนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     ฝ่ายจัดซื้ออาศัยข้อมูลการวางแผนดังกล่าวข้างต้นกับข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในระบบ ERP เพื่อได้ข้อมูลที่แม่นยำ จึงสามารถตอบรับได้อย่างรวดเร็วและคาดการณ์ข้อมูลได้ทันที  ลดข้อบกพร่องจากการทำงานซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในระบบเดียวกัน ขับเคลื่อนข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพที่สุด  เพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองทำให้องค์กรสามารถอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่มาวิเคราะห์การผลิตได้อย่างถูกต้อง ลดระยะเวลาในกระบวนการสั่งซื้อและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น อีกทั้งในขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้เงินทุนสามารถกลับมาหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัว