ความสำคัญของที่ปรึกษา

     ระบบ ERP เป็นระบบการเคลื่อนที่ของข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละแผนก และท้ายที่สุดข้อมูลทั้งหมดจะเคลื่อนที่ไปเชื่อมต่อกับบัญชี กระบวนการที่นำมาใช้ในทุกขั้นตอนนั้นมีความสัมพันธ์กับทุกการเคลื่อนไหวของแต่ละแผนกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขยับเพียงจุดใดจุดหนึ่งก็จะทำให้มีการเคลื่อนไหวทั้งระบบซึ่งจะกระทบต่อกันเป็นวงกว้าง ดังนั้นในช่วงที่ติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแรกๆจะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการชุลมุนและวุ่นวายมาก ต่อให้ท้ายที่สุดจะสำเร็จไปได้ด้วยดีก็ตามก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียต้นทุนไปบ้าง  แต่ผู้ประกอบการส่วนมากก็ยังยืนยันที่จะนำ ระบบ ERP เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้การติดตั้งและเชื่อมต่อระบบประสบความสำเร็จก็คือที่รึกษาระบบงาน

Blog Consultant - Title.jpg

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาการติดตั้งระบบ

     ที่ปรึกษาจำเป็นต้องมีความสามารถต่างๆ ดังนี้ ความสามารถในการประสานงานกับทีมงาน Know How ในธุรกิจนั้นๆ  ความสามารถในการพูด และข้อมูลเอกสารเป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถจำแนกที่ปรึกษาออกเป็น ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการติดตั้งระบบ และที่ปรึกษาวางแผนระบบ เป็นต้น บางบริษัทผู้ให้บริการ ERP ขนาดใหญ่ของต่างประเทศ ยังแบ่งที่ปรึกษาธุรกิจออกเป็น ที่ปรึกษาด้านการผลิต  ด้านคลังสินค้า(เข้าออกและจัดเก็บ)  บัญชีต้นทุน เป็นต้น ที่ปรึกษาต้องเข้าไปวางแผนกระบวนการSOP ต่างๆและกระบวนการตรวจสอบภายในทั้งหมดให้ลูกค้า  จึงทำให้เห็นว่าทุกโมดูลในระบบมีความยากและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต่างกัน และที่ปรึกษาต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประสบการณ์การทำงานมาพัฒนาความสามารถของตนเอง ที่ปรึกษาการติดตั้งระบบโดยทั่วไปแล้วจะเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบเป็นอย่างดี แต่จะขาดประสบการณ์ในสายงานธุรกิจ หน้าที่ส่วนมากคือเป็นผู้สอนการใช้งานระบบ ส่วนที่ปรึกการวางแผนระบบ ส่วนมากจะมาสายงานไอทีเป็นหลัก มีความสามารถด้านโครงสร้างของข้อมูลและการพัฒนาระบบ  แต่เนื่องจากมีโอกาสติดต่อกับผู้ใช้น้อยมากส่วนมากก็จะมีที่ปรึกษาส่วนธุรกิจมาร่วมในการวางแผนระบบที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า ปัญหาที่ระบบสามารถแก้ไขได้ก็จะไม่ถือว่าเป็นปัญหา ขณะที่ทีมงานทำงานนั้น สมาชิกในทีมต้องใช้เวลามากในการปรึกษาหารือกัน  ดังนั้นจึงเกิดเป็นตำแหน่ง PM ขึ้นมา คนที่รับหน้าที่ตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการประสานงานและควบคุมงานได้เป็นอย่างดีเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

Blog Consultant - Conclude.jpg

มาตรฐานที่ผู้ประกอบการใช้ในการเลือกที่ปรึกษาคืออะไร ?

หากจะเลือกที่ปรึกษาเพียงคนเดียวมาทำหน้าที่ทุกอย่างนั้น ที่ปรึกษาคนนั้นต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน รวมไปถึงประสบการณ์ด้านต่างๆทั้งสายงานการผลิต งานขาย งานบุคคล งานวิจัยและพัฒนา งานบัญชีและงานข้อมูล หากลูกค้าอยู่ในต่างประเทศก็ยังต้องเพิ่มความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอีก ที่ปรึกษาที่ทำไดเพียบพร้อมขนาดนี้ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆ ดังนั้นที่ปรึกษาที่มีความสามารถจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ยิ่งกว่าสมบัติอันล้ำค่า

แล้วด้านผู้ประกอบควรเลือกที่ปรึกษาจากเกณฑ์อะไรบ้าง ? แน่นอนว่าอันดับแรกต้องมีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจนั้นๆมานาน  มีความสามรถในการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ  มีคอนเนคชั่นทางธุรกิจและความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบริการได้อย่างดี สามารถชี้ปัญหาให้ผู้ประกอบการได้เห็นและทราบพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข  ที่สำคัญคือคุณค่าที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมจากการให้คำแนะนำผู้ประกอบการเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนได้เป็นอย่างมาก  ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ ทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ระบบ ERP มาใช้ได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด รวมไปถึงเมื่อใช้แล้วสามารถพัฒนากระบวนการต่างๆของผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จึงจะสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพของที่ปรึกษามากที่สุด